Kế hoạch
KẾ HOẠCH PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY NĂM HỌC 2016-2017

Phát động, tuyên truyền sâu rộng từ trong cán bộ, công chức viên chức, nhân viên, học sinh nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tích cực tham gia hưởng ứng, phát động các hoạt động PCCC

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non (Văn bản hợp nhất số 04 năm 2015); Căn cứ kế hoạch số 146/KH-PGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn về việc huy động...