Chi tiết tin
Quay lại

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường Mầm non Trường Lạc nhiệm kỳ 2022 -2026

Ngày 09/11/2022, 22:23

 

UBND QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG LẠC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/ NQ-MNTLc

Trường Lạc, ngày 24 tháng 2 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

Ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Trường

Trường Mầm non Trường Lạc nhiệm kỳ 2022 - 2026


 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG LẠC

Căn cứ Quyết định số 6184/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc thành lập Trường mầm non Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Thông tư số 52/2020/VBHN-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường mầm non;

Căn cứ Quyết định số 1241/- UBND ngày 14/02/2022 của UBND quận Ô Môn  về thành lập Hội đồng trường trường Mầm non Trường Lạc nhiệm kỳ 2022 - 2027;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này là “Quy chế làm việc của Hội đồng trường Trường Mầm non Trường Trường nhiệm kỳ 2022 – 2027”.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng Trường Mầm non Trường Lạc, các cá nhân có liên quan thuộc Trường g Mầm non Trường Lạc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

  Nơi nhận:

- Như Điều 2;                                       

- UBND (để b/c);

- Các đoàn thể; CB GV,NV trong trường ( t/h);           

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

                  Lê Thị Bích Dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường quy định tại Điều 9 Điều lệ trường mầm non, ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT- BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;    

Căn cứ Quyết định số 1241- UBND ngày 14/ 02/2022 của UBND quận về thành lập  Hội đồng trường trường Mầm non Trường Lạc;

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng trư­ờng theo quy định của Điều lệ trường mầm non. Hội đồng tr­ường Mầm non Trường Lạc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2027 như sau:

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng trư­ờng

 Hội đồng tr­ường làm việc theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, thiểu số phục tùng đa số. Nghị quyết hội đồng thông qua có hiệu lực khi đ­ược hai phần ba số thành viên dự họp nhất trí.

Hiệu trư­ởng nhà trư­ờng có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng tr­ường. Khi Hiệu trư­ởng không nhất trí với Nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng, phải báo cáo kịp thời xin ý kiến của phòng Giáo dục và Đào tạo. Trong khi chờ ý kiến của cấp trên vẫn phải thực hiện theo Nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng tr­ường. Các thành viên hội đồng trư­ờng đ­ược quyền bàn bạc, thảo luận biểu quyết, chất vấn các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của hội đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường

Hội đồng trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động hằng năm của nhà trường; quyết nghị quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của nhà trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết nghị về tổ chức, nhân sự; quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường.

2. Giám sát các hoạt động của nhà trường; giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết nghị của hội đồng trường; việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

Điều 3.  Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng trường

1. Chủ tịch Hội đồng trường: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch hoạt động Hội đồng trư­ờng, chủ trì các hội nghị của Hội đồng trường, đại diện cho Hội đồng trư­ờng thảo luận với các tổ chức, đoàn thể những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trư­ờng.

2. Th­ư ký hội đồng: Chịu trách nhiệm ghi chép diễn biến các kỳ họp, dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng phê duyệt.

3. Thành viên Hội đồng tr­ường

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, kết luận của Hội đồng tr­ường. Chịu trách nhiệm tham m­ưu cho Hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chi trả chế độ cho CB-GV-NV và các hoạt động khác trong nhà trường; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVC và công tác nữ công; giám sát và tổ chức các hoạt động phong trào thuộc lĩnh vực hoạt động Công đoàn của đơn vị.

Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, báo cáo các hoạt động của Đoàn thanh niên ở nhà trường, phong trào văn hóa, TDTT và các hoạt động phong trào khác có liên quan. Chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng những vấn đề liên quan đến công tác tài chính và các công tác phục vụ cho việc chăm, sóc, nuôi dưỡng và giáo dục; quản lí Tổ Văn phòng và những vấn đề liên quan khác.

Điều 4. Chế độ sinh hoạt của Hội đồng trường

Hội đồng trường hợp ít nhất 03 lần một năm. Trong trường hợp cần thiết, khi hiệu trưởng hoặc ít nhất 1/3 (một phần ba) số thành viên hội đồng trường đề nghị, chủ tịch hội đồng trường có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường. Hội đồng trường có thể họp bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản.

Phiên họp hội đồng trường được công nhận là hợp lệ khi có mặt từ 3/4 (ba phần tư) số thành viên của hội đồng trở lên (trong đó có chủ tịch hội đồng). Quyết nghị của hội đồng trường được thông qua và có hiệu lực khi được ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên có mặt nhất trí. Các nghị quyết của hội đồng trường được công bố công khai trong toàn nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thực hiện các quyết nghị hoặc kết luận của hội đồng trường về những nội dung được quy định tại điểm c khoản 1 của Điều này. Nếu hiệu trưởng không nhất trí với quyết nghị của hội đồng trường thì phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp. Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, hiệu trưởng thực hiện theo quyết nghị của hội đồng trường đối với các vấn đề không trái với pháp luật hiện hành và Điều lệ  trường mầm non. Tr­ước mỗi kỳ họp Hội đồng các thành viên Hội đồng tr­ường làm báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của mình phụ trách và các kiến nghị đề xuất cuả bản thân cũng như­ của CB, GV, NV nhà tr­ường.

Điều 5. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày đ­ược Hội đồng tr­ường thống nhất thông qua. Trong qua trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì sửa đổi, bổ sung Hội đồng trường sẽ thảo luận và thống nhất sửa đổi, bổ sung./.

 Nơi nhận:

- Cấp ủy (để chỉ đạo);

- BGH, HĐT,GV,NV toàn trường (để t/h);

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

Lê Thị Bích Dung

admin