Chi tiết tin
Quay lại

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trường Mầm non Trường Lạc nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 07/11/2022, 15:20

UBND QUẬN Ô MÔN

TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG LẠC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

S: 22/KH-MNTLc

Trường Lạc, ngày 28 tháng 02 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Hội đồng Trường Mầm non Trường Lạc

Nhiệm kỳ 2022 - 2027

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường quy định tại Điều 9 Điều lệ trường MN, ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT- BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;    

Căn cứ quyết định số 1241- UBND ngày 14/ 02/2022 của UBND quận về thành lập  Hội đồng trường trường Mầm non Trường Lạc nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của Hội đồng trường; Nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Trường MN Trường Lạc và năng lực của các thành viên của Hội đồng trường mầm non Trường Lạc nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường Mầm non Trường Lạc;

Căn cứ vào năng lực của các thành viên của Hội đồng trường mầm non Trường Lạc nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Trường Mầm non Trường Lạc xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường giai đoạn 2022 - 2027 và nhiệm vụ của từng năm học như sau:

I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

- Tập trung quán triệt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường; góp phần nâng cao nhận thức và hành động đúng nhằm thực hiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà đơn vị, ngành đề ra đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

- Quyết nghị về các mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch đầu tư phát triển giáo dục và giám sát hoạt động của Hội đồng trường giai đoạn 2022 - 2027 và nhiệm vụ từng năm học.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Hội đồng trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động hằng năm của nhà trường; quyết nghị quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của nhà trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết nghị về tổ chức, nhân sự; quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường.

2. Giám sát các hoạt động của nhà trường; giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết nghị của hội đồng trường; việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hội đồng trường Trường mầm non Trường Lạc được thành lập theo Quyết định quyết định số 1241- UBND ngày 14/ 02/2022 của UBND quận về thành lập  Hội đồng trường trường Mầm non Trường Lạc nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có 11 thành viên.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức vụ HĐ

1

Lê Thị Bích Dung

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Nguyễn Hoàng Tư

P. Chủ tịch phường

Thành viên

3

Ngô Hồng Vệ

P. Hiệu trưởng

Thành viên

4

Lưu Ánh Dung

P. Hiệu trưởng

Thành viên

5

Trần Kim Thi

Nhân viên Y tế

Thư ký HĐ

6

Nguyễn Thị Tuyết Anh

Giáo viên – CT Công đoàn

Thành viên

7

Trần Thị Hồng Ngân

Giáo viên –TTCM 5 tuổi

Thành viên

8

Đặng Thị Tường Vy

Giáo viên- BTĐTN

Thành viên

9

Nguyễn Thị Huyền

Giáo viên –TTCM 3 tuổi + NT

Thành viên

10

Nguyễn Thị Quyên

Giáo viên –TTCM 4 tuổi

Thành viên

11

Hà Ngọc Xuân

Trưởng ban ĐDCM HS

Thành viên

VI. CÁC MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Các chỉ tiêu năm học 2021-2022

1.1. Học sinh

Tỷ lệ chuyên cần đạt 98% trở lên; duy trì số lượng trẻ 313/313 trẻ.

Tỷ lệ tuyển sinh trẻ: Nhà trẻ 25/101 đạt 24.75%; MG 226/226 đạt 100%

100% trẻ đạt bé ngoan

100% trẻ xếp loại đạt yêu cầu

96% trở lên trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao.

100% trẻ MG 5 tuổi hoàn thành chương trình và bàn giao cho trường tiểu học.

100% trẻ được tham gia các hoạt động ngoại khoá như hoạt động lễ hội truyền thống, hoạt động văn hoá văn nghệ ở trường, ở địa phương.

Tô chức các hội thi cho cô và trẻ như: Cho trẻ trải nghiệm vườn rau, tham quan trường tiểu học Nguyễn Tri Phương. Chỉ đạo tổ chuyên môn tiếp tục thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

* Mô hình trường:

14/14 lớp tiếp tục thực hiện trang trí trường, lớp học mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, phù hợp với từng điểm trường. Đặc biệt đối với trường chính. Tiếp tục đầu tư xây dựng cảnh quan như:  Trang trí, quy hoạch vườn hoa, vườn rau gắn với môi trường: “ Sạch-Xanh-Đẹp”, khuyến khích các điểm trường trồng vườn cây xanh phù hợp từng điểm trường.

Chỉ đạo 100% nhóm, lớp thực hiện  hiệu quả Chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

1.2. Công tác PCGD: duy trì và nâng cao kết quả đạt PCGDMNTNT: 

1.3. Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên

- 100% CBGV chấp hành tốt nội quy, quy chế chuyên môn” thực hiện tốt các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", cùng với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- 100% GV có đủ giáo án, HSSS, áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy cho trẻ, biết sử dụng thành thạo CNTT vào hoạt động giảng dạy trên lớp. Đảm bảo đủ giờ và ngày công, không vi phạm QCCM.

- 100% GV,NV được kiểm tra HSSS 1 lần/tháng, được dự giờ đột xuất và báo trước 2 đến 3 lần/năm học.

LĐTT: 36/36đ/c = 100%

CSTĐCCS: 05/36 đ/c = 13.88%

Bằng khen: 17đ/c

CBGVNV được đánh giá xếp loại hoàn thành: Xuất sắc: 30đ/c, Tốt: 6đ/c.

- 90% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, 20% SKKN đạt cấp cơ sở.

- 100% CBQL,GV hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch năm học.

- 100% giáo viên đ­ược đánh giá xếp loại chuyên môn và đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- 100% CBQL được đánh giá, xếp loại theo chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường Mầm non.

 1.4. Các tổ chức đoàn thể:

Đảm bảo CSVC phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Trường học được công nhận “ Trường học đảm bảo an toàn”

Trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 2, chuẩn quốc gia mức độ 1.

Bồi dưỡng đoàn viên trẻ, có năng lực tạo điều kiện giúp đỡ đoàn viên ưu tú. Kết nạp ít nhất 01 quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Giới thiệu 01 quần chúng tham gia học lớp cảm tình đảng.

100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chi bộ đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Các tổ chức đoàn thể: Vững mạnh.

Đoàn viên công đoàn Xuất sắc: 01 đ/c.

+  Tổ chuyên môn

- Số giờ dạy có ứng dụng công nghệ thông tin: 28 tiết, đổi mới phương pháp dạy học, Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học tại 14/14 lớp.

- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường cho 28 đ/c giáo viên.

- Thực hiện tốt mô hình trường học xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm. Và thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng DTTS.

 1.4. Các công tác khác:

*Xây dựng cơ sở vật chất

- Đủ phòng học, bàn ghế học sinh, giáo viên (ở mức tối thiểu).

- Xây dựng mới 02 phòng  đó là phòng Thể chất và phòng họp chuyên môn điểm trung tâm, mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi ngoài trời và trang thiết bị dạy và học, đồ dùng bán trú.        

- Tăng cường cơ sở vật chất.  Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, thu hút các nguồn lực tài trợ, ngày công lao động phụ huynh bổ sung  chậu hoa, cây cảnh tạo sự chuyển biến về cảnh quan.

- Bổ sung thiết bị để đảm bảo an ninh an toàn phòng chống cháy nổ trong trường học.

* Hoạt động ngoài giờ lên  lớp

Thực hiện hiệu quả các hoạt động. Tổ chức hoạt động  TCTV, kỹ năng sống cho học sinh. Phát  huy sự sáng tạo, tích cực học tập của các em.100% học sinh tham gia các hoạt động.

*Công tác nâng cao chất lượng, đánh giá cơ sở giáo dục

Nghiêm túc đánh giá sự phát triển của trẻ các độ tuổi theo các chỉ số (đánh giá trẻ hàng ngày, cuối chủ đề, Riêng trẻ nhà trẻ đánh giá cuối độ tuổi), không chạy theo thành tích.

Thực hiện theo chương trình GDMN  theo TT số 51/2020 TT-BGD&ĐT ngày 31/12/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tỷ lệ trẻ được đánh giá đạt yêu cầu trở lên là 100%

+ Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình bàn giao cho trường Tiểu học 100%

+ Trẻ tham gia tốt các hội thi cấp trường, hội thi cấp quận trong năm 2021-2022

   * Công tác bán trú:

+ Số lượng 10 lớp/236 trẻ được tổ chức ăn trưa và học 2 buổi/ ngày đạt 100%.

+ Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ

- Nghị định 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sowrgiaos dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Nghị định 105/2020/NĐ-CP, ngày 8/9/2020 v/v quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.  (Trẻ 3,4,5 tuổi).

2. Các chỉ tiêu các năm

2.1. Về công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng - chính trị:

 - 100% Cán bộ, giáo viên, NV và học sinh chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, cũng như các qui định của ngành và nội qui của cơ quan.

 - 100% đảng viên không vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc những điều đảng viên không được làm.
             - 100% cán bộ, đảng viên đều đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2.2. Đối với tập thể nhà trường:

- Giữ vững danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến".

- Giữ vững số lớp: 12 lớp,  số học sinh từ 25 - 35 học sinh/lớp.

Đảm bảo CSVC phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Trường học được công nhận “ Trường học đảm bảo an toàn”

Trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 2, chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2022 và duy trì các năm tiếp theo.

Bồi dưỡng đoàn viên trẻ, có năng lực tạo điều kiện giúp đỡ đoàn viên ưu tú. Kết nạp ít nhất 01 quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Giới thiệu 01 quần chúng tham gia học lớp cảm tình đảng.

100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chi bộ đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Các tổ chức đoàn thể: Vững mạnh xuất sắc.

Đoàn viên công đoàn Xuất sắc: 01 đ/c.

2. 3. Chỉ tiêu thực hiện trong những năm tiếp theo:

- Duy trì số lượng nhóm, lớp 14;

- Bé ngoan: Hàng năm luôn có 100% trẻ đạt danh hiệu bé ngoan Bác Hồ

- Chất lượng: Chất lượng chăm sóc: trẻ phát triển bình thường về cân nặng và chiều cao đạt 96% trở lên, phục hồi trẻ suy dinh dưỡng từ 3-4%. Chất lượng giáo dục: 98% trẻ ược đánh giá xếp loại đạt yêu cầu trở lên, Kết quả trẻ hoàn thành chương trình GDMN đạt 100 %.

- Chất lượng đội ngũ, chất lượng học sinh được duy trì và tăng hơn so với năm học 2020 - 2021.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ đồng bộ, trình độ trên chuẩn đạt 95% đáp ứng yêu cầu của xã hội.

- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư bổ sung cho công tác chăm sóc bán trú và công tác giảng dạy của cô và trò đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học theo hướng đổi mới, hiện đại; đề nghị cấp trên đẩy nhanh kế hoạch đầu tư kinh phí và tiến độ xây dựng bổ sung thêm 02 phòng chức năng và một số hạng mục khác tại khu Trung Tâm để đưa vào sử dụng, đảm bảo diện tích trên trẻ theo quy định; xây dựng cảnh quan môi trường học tập cho trẻ để trở thành một ngôi trường thực sự hạnh phúc khi đến trường và phấn đấu để “Đạt trường mầm non Trường Lạc đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1” vào năm học 2022 – 2023.

2.4. Cán bộ giáo viên

Phấn đấu đến năm học 2025 - 2027 cơ cấu cân đối đủ tỷ lệ 2,2 giáo viên/lớp, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; 100% trên chuẩn; chiến sỹ thi đua cơ sở trên 20%, lao động tiên tiến trên 100%

 2.5. Các điều kiện khác

 Đáp ứng được yêu cầu của trường đảm bảo các điều kiện cơ bản phục vụ tốt trong hoạt động giáo dục. Bảo vệ và tu sửa cơ sở vật chất theo từng năm học.

3. Căn cứ vào nghị quyết của Đảng các cấp, của chi bộ, Nghị quyết của hội nghị CBVC, hội đồng trường đồng ý phê chuẩn những chủ trương, chỉ tiêu GD thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 đó là:

Hội đồng trường giao trách nhiệm cho BGH, Hội đồng tư vấn, BCH Công đoàn, các tổ trưởng chuyên môn, Văn phòng, trưởng các đoàn thể do nhà trường chủ trì nghiên cứu xem xét, bố trí giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, tập thể với tinh thần dân chủ - công khai - công bằng - hiệu quả, đạt yêu cầu “sức khoẻ - năng lực - bằng cấp”. Các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của chi bộ, của tổ chức cấp trên thực hiện chức năng quyền hạn của mình với tinh thần trách nhiệm cao.

Hội đồng trường hoàn toàn nhất trí các chỉ tiêu, mục tiêu GD đã thông qua Nghị quyết yêu cầu Nhà trường và các tổ chức liên quan kết hợp chặt chẽ, chủ động thay đổi phương pháp tổ chức dạy học đúng quy trình, đủ biên chế và kế hoạch năm học 2021-2022.

Những năm tiếp theo Hội đồng trường sẽ tổ chức đúc rút kinh nghiệm - mở Hội nghị bổ sung nghị quyết giải quyết cụ thể chi tiết đó là:

4. Công tác xây dựng đoàn thể, công tác XHHGD

Từ năm học 2021-2022, Hội đồng trường yêu cầu các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phải phát huy nội lực, đồng thời nhạy bén đón nhận các điều kiện ngoại lực để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình đạt kết quả cao nhất.

Căn cứ vào Nghị quyết của chi bộ, Nghị quyết của hội nghị CBVC, Quyết định của đại hội các đoàn thể,  Hội đồng trường chuẩn y những nội dung tiêu chí về giáo dục. Chú trọng quá trình tổ chức, quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các hoạt động nhưng yêu cầu nhà trường phải đầu tư kế hoạch con người, quỹ vốn hỗ trợ để các tổ chức đoàn thể hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, bằng phong trào thi đua. Phấn đấu 100% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, tiên tiến và xuất sắc năm học 2021 - 2022 và những năm tiếp theo.

Về việc xây dựng XHHGD: Hội đồng trường sẽ chủ động tham mưu với Đảng uỷ, HĐND và UBND phường. Tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm, lồng ghép phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” để đạt kết quả cao nhất.

Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao trình độ dân trí, Hội đồng trường đồng ý với Nghị quyết của hội nghị CBVC đề ra về công tác phát triển giáo dục. Chăm lo duy trì tổ chức quản lý, giáo dục học sinh kết hợp cùng các tổ chức khác xây dựng môi trường giáo dục góp phần có hiệu quả trong việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm tiếp theo và nâng cao trình độ dân trí thêm một bước.

5. Về việc huy động nguồn lực cho nhà trường

Trên cơ sở của BGH, hội nghị CBVC đã có Nghị quyết, Hội đồng trường hoàn toàn nhất trí những chủ trương, giải pháp về huy động nguồn lực cho nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu chính trị, mục tiêu giáo dục đào tạo theo cấp học, góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021-2022 và giai đoạn 2021 - 2027 thành công. Hội đồng trường lưu ý BGH, BCH hội cha mẹ học sinh phải thường xuyên dựa vào phụ huynh, phát huy tôn trọng quyền làm chủ tự nguyện, tự giác tham gia sức người, sức của giải quyết những khó khăn, những đề nghị hợp tình hợp lý. Đặc biệt phải tuyệt đối xin ý kiến chuẩn y của Đảng ủy, HĐND, UBND phường Trường Lạc để tổ chức thực thi đúng quy trình, quy định. Năm học 2021 - 2022, Hội đồng trường nhất trí BGH kêu gọi toàn thể CBVC, phụ huynh học sinh góp công, của xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.

Vận động Hội cha mẹ học sinh tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí tự nguyện để xây dựng cho học sinh một môi trường học tập tốt nhất, phục vụ trực tiếp học sinh và tăng cường CSVC cho nhà trường.

Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên, Công đoàn tăng cường công tác phối hợp với nhà trường để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đề ra.

6. Về huy động tài chính, tài sản nhà trường

Hội đồng trường đã nghiên cứu và xem xét nghị quyết của hội nghị CBVC năm học 2021 - 2022, Căn cứ vào thực tế của nhà trường, thực tế của địa phương, Hội đồng trường quyết định:

Đề nghị Đảng uỷ, HĐND, UBND cho phép nhà trường được huy động sức đóng góp của các bậc phụ huynh và học sinh hỗ trợ xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thông qua hội nghị và đại hội phụ huynh theo đề nghi của nhà trường, Đại hội phụ huynh hoàn toàn nhất trí các khoản đóng góp trong năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo.

Hội đồng trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thực hiện thu đúng qui định nộp kế toán trường sau đó nộp tiền về ban đại diện cha mẹ học sinh giữ và thực hiện chi trong các năm học. Nguyên tắc thu chi, dân chủ công khai, công bằng, hiệu quả (thực hiện đúng qui chế của ban đại diên cha mẹ học sinh).

7. Về công tác tổ chức nhân sự

- Kể từ năm học 2021 - 2022 và những năm tiếp theo, Hội đồng trường quyết định đồng ý phê chuẩn Nghị quyết hội nghị CBVC về việc phân công giao nhiệm vụ cho tập thể và từng cá nhân. Cần lưu ý: BGH phải thường xuyên làm tốt quy trình dân chủ, công khai, công bằng, đúng qui định: Sức khoẻ, phẩm chất, năng lực, bằng cấp. Đồng thời BGH phải kết hợp với các tổ chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên theo dõi kiểm tra và có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia trong những năm tiếp theo.

- Hội đồng trường đề nghị BGH, các tổ trưởng chuyên môn, hội đồng tư vấn phối kết hợp với các đoàn thể để tuyên tuyền động viên cho từng cá nhân CBVC và HS nâng cao nhận thức trách nhiệm tự học, tự rèn, áp dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy- học đạt các chỉ tiêu về GV giỏi, HS hoàn thành chương trình GDMN theo quy định.

- Hội đồng trường yêu cầu nhà trường phải thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua theo chủ đề, chủ điểm và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất .

- Hội đồng trường đề nghị nhà trường, BGH hết sức quan tâm, giúp đỡ đầu tư con người, nguồn vốn để các tổ chuyên môn, đoàn thể hoạt động đúng quy trình, có hiệu quả. Trước mắt Hội đồng trường lưu ý:

- Nhà trường phải thực hiện tốt Điều lệ trường mầm non, các điều khoản đã quy định.

- Hội đồng nhà trường phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong công tác xây dựng, quy hoạch cán bộ nguồn chủ chốt, kế cận dựa trên năng lực, nhiệt tình, hiệu quả công việc được giao, phẩm chất đạo đức lối sống. Tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ nguồn được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ LLCT

- Các chế độ báo cáo, thống kê họăc thực hiện các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành về chế độ chính sách đảm bảo công khai, dân chủ, hiệu quả. Ngoài ra: BGH phải có kế hoạch tạo nguồn, xây dựng CBVC kế cận theo yêu cầu hiện tại trước mắt và lâu dài, đúng hướng, đúng kế hoạch, đúng người, đúng đối tượng kế tục sự nghiệp GD&ĐT.

8. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường

Hội đồng trường căn cứ vào Điều lệ trường mầm non, các điều khoản đã ban hành, yêu cầu:

-  100% các thành viên trong Hội đồng trường phải thường xuyên chủ động học tập, nghiên cứu các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước của ngành GD&ĐT để nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện nghị quyết Hội đồng trường đầy đủ, nghiêm túc.

- 100% các thành viên trong Hội đồng trường phải tận tâm - quyết tâm - đồng tâm thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng trường trong  năm học 2021- 2022 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ. Đó là giám sát toàn diện các hoạt động giáo dục và đào tạo theo nhiệm vụ, mục tiêu của cấp học và năm học.

- Theo quý, năm, Hội đồng trường phải tổ chức xem xét việc các tập thể, cá nhân CBVC và HS thực hiện nghị quyết của mình đề ra đúng hay sai, rút ra bài học kinh nghiệm phản ảnh kịp thời để Ban lãnh đạo hội đồng xử lí, bổ sung đầy đủ, hiệu quả.

- Hội đồng trường phải duy trì chế độ sinh hoạt, hội họp với nội dung sát thực, dân chủ, công khai đúng quy trình, phải có nội dung kế hoạch, phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên thực thi Nghị quyết của mình.

+ Về chính quyền: Ban giáo dục chính trị, đạo đức, Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật, hội đồng tư vấn, ban chuyên môn, ban đoàn thể, CSVC, thu chi tài chính, công tác tham mưu, chỉ đạo chung do Chủ tịch hội đồng, đồng chí Lê Thị Bích Dung đảm nhiệm và trực tiếp giao nhiệm vụ cho các thành viên cùng tổ chức thực hiện (theo sự phân công và giao nhiệm vụ do hội nghị CBVC đã đưa vào nghị quyết).

+ Tổ chức đoàn thể: Do BCH Công đoàn chủ trì, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Anh chịu trách nhiệm chính, tuyên truyền động viên đoàn viên thực hiện đúng chức năng của mình được giao.

 + Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Do đồng chí Đặng Thị Tường Vy đảm nhận và trực tiếp tổ chức thực hiện kế hoạch Đoàn thanh niên theo chủ đề, chủ điểm đề ra đạt kết quả tốt nhất.

- Hội đồng trường duy trì chế độ sinh hoạt, hội họp với nội dung sát thực, dân chủ, công khai, đúng quy trình.

- Hội đồng trường phải triển khai kịp thời nhiệm vụ đến toàn thể thành viên của Hội đồng để thực thi có hiệu quả theo Nghị quyết, Kế hoạch đã ban hành.

Hàng năm, hàng kỳ Hội đồng trường phải mở hội nghị tổ chức sơ kết, đánh giá xem xét kết quả thực hiện của các tổ chức đoàn thể, cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết Chi bộ, Nghị quyết Hội đồng trường, Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức.

B.  NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Động viên tuyên truyền mỗi CBVC, mỗi thành viên Hội đồng trường chủ động tích cực học hỏi nâng cao nhận thức về tư tuởng, chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm để cùng vào cuộc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường.

- Hội đồng trường phải chủ động cùng với các tổ chức liên quan để thực hiện quyền hạn chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ đã quy định đầy đủ, hiệu quả. Chống các biểu hiện hình thức, ỷ lại, chủ quan, làm việc qua loa hoặc chung chung.

- Phải làm tốt công tác tổ chức giám sát, thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, chủ quan, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời dứt điểm.

- Đặc biệt tìm tòi các giải pháp kiểm tra thanh tra việc thực thi của các tập thể cá nhân tến hành đánh giá, xem xét và đề nghị ban lãnh đạo hội đồng xem xét, xử lí.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trường Mầm non Trường Lạc nhiệm kỳ 2022 - 2027. Chúng tôi đề nghị:

1. Chi bộ nhà trường quan tâm đến việc đề ra Nghị quyết hàng tháng, hàng quý để Hội đồng trường có điều kiên xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, chức năng của mình theo luật định.

2. Nhà trường và các tổ chức liên quan cùng vào cuộc thực hiện nhiệm vụ mục tiêu năm học 2021 - 2022 và những năm tiếp theo với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

3. Nhà trường, các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, về kinh phí để các thành viên Hội đồng trường hoạt động, thực hiện nhiệm vụ được giao đạt kết quả cao nhất.

Nơi nhận:

 - UBND quận;

 - Các thành viên HĐT;

 - Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Thị Bích Dung

 

 

                                                                                              

 

 

admin