Chi tiết tin
Quay lại

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trường Mầm non Trường Lạc năm học 2022- 2023

Ngày 07/11/2022, 15:52

 

 

UBND QUẬN Ô MÔN


 TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG LẠC

                Số: 154/KH-MNTLc

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trường Lạc, ngày 19 tháng 9 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Hội đồng trường năm học 2022 – 2023

 

Căn cứ Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Quyết định số 1241/- UBND ngày 14/02/2022 của UBND quận Ô Môn  về thành lập Hội đồng trường trường Mầm non Trường Lạc nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Căn cứ Kế hoạch số 141/KH-MNMH ngày 12/9/2022 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023;

 Căn cứ Qui chế làm việc của Hội đồng trường Trường Mầm non Trường Lạc

          Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Hội đồng Trường Mầm non Trường Lạc xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2022-2023 như sau:

I. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU

1. Nhiệm vụ chung

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình GDMN sau sửa đổi trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả trong Nhà trường. Tiếp tục phát triển Nhà trường mầm non xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025”, đẩy mạnh công tác truyền thông về GDMN.

Chủ đề trọng tâm để thực hiện trong năm học 2022 - 2023 của Nhà trường là Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện.

Phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Thực hiện kết luận số 01- KL/TW của bộ chính trị về tiêp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật như Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở GDMN, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, các văn bản về phòng, chống dịch, văn bản quy định về ATGT… Đồng thời triển khai thực hiện Kế hoạch số: 77/KH-MNTLc ngày 10/ 9 /2020  về KH phát triển GDMN Trường Lạc giai đoạn 2020 -2025 phù hợp với định hướng phát triển của nhà trường và của địa phương; Kế hoạch nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định đảm bảo đời sống cho CB, GV, NV yên tâm công tác.

Tích cực chủ động trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp cận, ứng dụng và đưa phương pháp giáo dục tiên tiến Steam vào chương trình CS&GD đại trà cho tất cả học sinh các độ tuổi của trường trong năm học.

Tiếp tục tham mưu các cấp lãnh đạo để mở rộng thêm diện tích đất tại điểm Tân Hưng, nhằm đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn đạt kiểm định mức độ 2 và đạt chuẩn mức độ 1 vào năm học 2022 - 2023.

Tiếp tục thực hiện xây dựng môi trường văn hóa, trường học hạnh phúc, khung cảnh sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Sử dụng hiệu quả các phòng chức năng để đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động.

Thực hiện công tác quản lý giáo dục đúng quy định, tích cực ứng dụng CNTT trong công tác quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục tại nhà trường.  Tích cực đổi mới tư duy quản lý quản trị nhà trường. Ban giám hiệu, các Tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên phát huy vai trò làm việc trong môi trường sư phạm thân thiện, giúp đỡ đồng nghiệp, cùng nhau tiến bộ.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ theo thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của các CSGD công lập; thực hiện nghiêm túc thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với CSGD. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê, thực hiện phần mềm cơ sở dữ liệu đảm bảo đúng tiến độ thời gian.

100% giáo viên các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo thực hiện đúng quy định pháp luật. Thực hiện cam kết các điều kiện và chất lượng CS&GD trẻ, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ, giám sát của Ban đại diện cha mẹ trẻ đối với các hoạt động của nhà trường.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CSGD trẻ tại các nhóm lớp, xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm các nội quy, quy chế của ngành và của nhà trường như: bạo hành trẻ, xâm phạm khẩu phần ăn…

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

            - Đối với Chi bộ: Phấn đấu đạt “Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ”, có 04 Đảng viên HTXSNV;

          - Đạt danh hiệu tập thể“Tập thể lao động xuất sắc”;

          - Đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao năm 2022”;

          - Đạt “Công đoàn vững mạnh”;

          - Đạt “Trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích”;

          - 100% CB,GV,NV đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp.

          - Nhà trường “Xây dựng trường mầm non xanh-an toàn-thân thiện”. 

          - Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn thực hiện phong trào thi đua người tốt, việc tốt. Phấn đấu trong năm học có từ 1-2 gương điển hình tiến tiến đề nghị cấp trên khen thưởng.

          - Danh hiệu LĐTT cấp cơ: 36/36 đ/c (100%);

          - Cá nhân đạt danh hiệu “Bằng khen cấp Thành phố”: 16 đ/c.

          - Cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 5/36 đ/c (13,8%);

          - 100% nhóm lớp thực hiện tốt «Xây dựng nhóm lớp mầm non hạnh phúc ».

          - SKKN đạt: Loại A cấp trường: 15/36 bản (41,66 %);

                              Loại B cấp trường: 12/36 bản (33,33%);

                              Loại C cấp trường: 9/36 bản (25%);

          - SKKN được XL A - B cấp cơ sở: 29 bản.

          - SKKN được xếp loại cấp Thành phố: 02 bản.

- 100% CB-GV-CNV toàn trường ký cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm những điều cấm của giáo viên và nhân viên, thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, Quy chế làm việc và Quy tắc ứng xử của đơn vị và bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng của Thành Phố. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, đưa nội dung các cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm " thành các hoạt động thường xuyên, tự giác.

- 100% CBGVNV thực hiện tốt việc “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc”

- 100% nhân viên, giáo viên các nhóm lớp thực hiện XD môi trường sư phạm “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, duy trì lịch tổng vệ sinh môi trường hàng tuần vào chiều thứ 6 hàng tuần.

- 100% CB,GV,NV trong trường tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua của cấp học phát động.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề năm 2022 “Ý chí, tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước”.

- Quyết tâm XD đội ngũ GVMN Trường Lạc "Đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo"; “Nhân ái, năng động, sáng tạo, ứng xử văn hóa” trong nhà trường.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, trong nhà trường không có bạo lực, được đảm bảo tuyệt đối về VSDD&ATTP, được kiểm tra sức khoẻ, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng và được bảo đảm các yêu cầu, điều kiện về trang thiết bị trong công tác phòng chống các dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 trong nhà trường.

          - 100% GV nghiêm túc thực hiện tốt Quy chế CS trẻ, được tập huấn kỹ năng, biện pháp, cách sơ cứu ban đầu để đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, như: Hóc, sặc, bỏng, điện giật, đuối nước, ngã…và GDATGT trong nhà trường. Thường xuyên khảo sát các nguy cơ tai nạn thương tích cho trẻ để có biện pháp phòng tránh hợp lý, không để xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường.

          - 100% các lớp thực hiện nghiêm túc việc đăng ký phụ huynh đón và trả trẻ ngay từ đầu năm học, không để người lạ mặt đi vào khu vực của nhà trường. Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích, bạo hành trẻ, thực hiện nghiêm việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo hành trẻ trong  nhà trường. Phối hợp với cơ quan y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, triển khai công tác y tế trường học. Duy trì việc đo thân nhiệt cho phụ huynh và học sinh trong giờ đón, trả trẻ hàng ngày để phòng chống dịch Covid-19. Các lớp nghiêm túc duy trì  việc sử dụng sổ nhật ký đón và trả trẻ hàng ngày theo quy định.

          - Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm/2 lần (khoảng đầu tháng 10 và cuối tháng 3), được tiêm chủng đầy đủ các loại vácxin; được đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng, đư­ợc cân, đo và theo dõi biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm theo quý.

* Trong trường hợp dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, trẻ phải nghỉ học, 100% giáo viên các lớp duy trì hoạt động kết nối và tương tác giữa các cô giáo với gia đình trẻ em, thông qua các hoạt động truyền thông tại các nhóm Zalo, Fecebook của từng lớp, để hướng dẫn cha mẹ trẻ thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, chăm sóc sức khoẻ, cách phòng chống dịch bệnh và tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà thông qua các bài tuyên truyền, các hình ảnh, video, Clip (đã được nhà trường kiểm duyệt)… có nội dung về giáo dục kỹ năng chăm sóc sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc sức khoẻ của cá nhân, GDATGT và giáo dục kỹ năng sống để bảo vệ bản thân, tình cảm kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, hoạt động thể chất, vui chơi, học qua chơi,… phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, để phụ huynh phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ khi nghỉ dịch ở nhà. Tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình thức nội dung “Chơi bằng học, học bằng chơi” phù hợp với độ tuổi của trẻ và điều kiện thực tế của nhà trường. Thống nhất với phụ huynh để chủ động chuẩn bị điều kiện phối hợp triển khai thực hiện, đảm bảo linh hoạt cụ thể: 

 Thời gian, thời lượng.

+ Trẻ nhà trẻ, trẻ 3-4 tuổi tổ chức 1 tuần/ lần, thời lượng 7-10 phút

+ Trẻ 4-5 tuổi: Tổ chức 2 lần/ tuần, thời lượng 10-15 phút

+ Trẻ 5-6 tuổi: Tổ chức 2-3 lần/ tuần, thời lượng 15-20 phút.

- Đối với trẻ em mẫu giáo 5 tuổi, yêu cầu giáo viên lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, hướng dẫn cha mẹ giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình, nhằm chuẩn bị cho trẻ có tâm thế, kỹ năng sẵn sàng vào lớp Một.

- Nhà trường xây dựng kho tư liệu trực tuyến khai thác CNTT, video hướng dẫn phụ huynh cùng chăm sóc, nuôi dưỡng con tại nhà để chia sẻ trong nhà trường đồng thời mỗi tuần  lựa chọn 2 học liệu đưa lên trang học liệu điện tử của nhà trường.

* Thực hiện chương trình GDMN khi trẻ được đến trường:

- Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”;Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện.

- 100% giáo viên các nhóm, lớp thực hiện việc ứng dụng phương pháp GD tiên tiến STEAM vào chương trình GD trẻ và đi sâu nâng cao chuyên đề “Tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội”, Giáo dục kỹ năng bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch Covid-19”… cho trẻ, được tham gia học các lớp năng khiếu: Tiếng anh, toán thông minh, GD kỹ năng sống, đảm bảo các điều kiện, nội dung, phương pháp, hình thức phù hợp với trẻ mầm non và đảm bảo chất lượng.

- 100% các lớp thực hiện theo nguyên tắc “Trẻ là trung tâm - toàn diện - tích hợp - trải nghiệm”, trẻ được thực hành, trải nghiệm trong tất cả các nội dung giáo dục tại trường, chú trọng việc đưa nội dung giáo dục ATGT và hình thành, phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, đảm bảo tính khoa học và sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của trẻ từng nhóm, lớp. Trẻ được làm quen với bài hát Quốc ca.

- 100% GV thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về công tác phối hợp CS&GD trẻ và ủng hộ nguyên vật liệu để XDMT học tập cho trẻ.

II. NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG:

- Có nhiệm vụ xem xét, phê chuẩn các mục tiêu, nhiệm vụ, các chủ trương, kế hoạch, biện pháp, giải pháp của nhà trường đã thực hiện hàng năm, nhiệm kỳ đạt yêu cầu, chính xác, phù hợp, xác thực, kết quả. Từ đó bắt buộc các tập thể, cá nhân, CB,GV,NV phải tích cực chủ động tham gia đầy đủ, nghiêm túc, đạt kết quả cao nhất.

- Theo quyền han, chức năng, nhiệm vụ của HĐT, dưới sự lãnh đạo của các cấp Đảng, chính quyền, các ngành. Hội đồng trường phải tuân thủ tuyệt đối, toàn diện và cụ thể theo các mục tiêu của Hội đồng trường đã phê chuẩn.

- Các chỉ tiêu trong năm học 2022 - 2023, Trường Mầm Non Trường Lạc phải nổ lực phấn đấu để đạt các chỉ tiêu sau:

1. Về chính trị tư tưởng:

- 100% CB,GV,CNV có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, qui định của ngành, địa phương và đơn vị; đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, được tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- 100% CB-GV-NV đăng ký tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành, của nhà trường cũng như của địa phương phát động.

- 100% CB-GV-NV đăng ký thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thực hiện tốt Thông tư 06/2019/TT-BGD ĐT ngày 12/4/2019 quy định về quy tắc ứng xử trong các cơ sử GDMN.

- 100% CB-GV-NV đoàn kết, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Về chất lượng chuyên môn:

*  Đối với cán bộ, nhân viên Tổ Văn phòng:

- Thực hiện đúng theo QCDC và Quy chế làm việc của nhà trường .

- Thực hiện  tốt các chế độ báo cáo của từng bộ phận để kịp thời báo cáo trên các cuộc họp tháng và báo cáo về trên kịp thời, trú trọng về nội dung, số liệu.

- Trang phục đúng quy chế văn hóa công sở.

- BGH dự giờ, duyệt hồ sơ, sổ sách của giáo viên theo qui định 2 tháng/lần.

* Đối với giáo viên:

- 100% CBGV thực hiện đúng giờ giấc chuyên môn theo qui định, thực hiện đúng chuyên môn theo từng giai đoạn năm học của nhà trường và dạy theo kế hoạch giảng dạy.

- 100% giáo viên các nhóm, lớp thực hiện việc ứng dụng phương pháp GD tiên tiến STEAM vào chương trình GD trẻ và đi sâu nâng cao chuyên đề “Tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội”, Giáo dục kỹ năng bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch Covid-19”…cho trẻ, không dạy trước chương trình của lớp 1.

- 100% Giáo viên tự soạn giảng trên máy vi tính. Trong năm có ít nhất từ 02 giáo án điện tử do mình thiết kế. Mỗi chủ đề có từ 01 đồ dùng mới trở lên.

- 100%  lớp học phấn đấu đạt danh hiệu "Lớp học thân thiện": Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ, không dùng nhục hình đối với trẻ. Tạo môi trường thân thiện đối với trẻ, với phương châm "Mỗi ngày đến trường là một niềm vui"; "Cô giáo là người mẹ hiền thứ 2 của các cháu".

- 100% GV tham gia hội thi “Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm”; “Thi làm ĐD sáng tạo”, thao giảng (dịp 20/11 và 8/3).

- 100% các lớp Mẫu giáo tham gia chương trình “Tôi yêu Việt Nam” tháng 11/2021; hội thi Bé với an toàn giao thông vào tháng 12/2022, hoạt động liên hoan tiếng hát dân ca và trò chơi dân gian vào khoảng đầu tháng 2/2023, hội thi “Bé khỏe - Bé khéo tay” tháng 3/2023.

- 100% các lớp khối 4 và 5 tuổi được tham gia các hoạt động trải nghiệm, viếng nghĩa trang liệt sỹ, tham quan các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh,… tại địa phương vào tháng 12/2022 và tháng 3/2024.

- Giữ vững phổ cập trẻ 5 tuổi đạt 100%, động viên trẻ đi học chuyên cần đạt tỷ lệ 95%.

- 100% giáo viên thực hiện tốt công tác tự bồi dưỡng thường xuyên.

- Thi GV giỏi các cấp đạt tỉ lệ 100%. (trừ GV mới)

- Trang phục lên lớp đúng qui định.

- Đảm bảo 100% trong lớp được an toàn.

- 100% GV Tận dụng nguyên vật liệu mở để làm ĐDĐC dạy trẻ. Bảo quản và khai thác tốt tài sản.

- 100% GV Thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; phòng chống tham nhũng; ANTT; ATGT, PCCN, thực hiện tốt phần mềm SMAS 3.0.

- Thực hiện giảm giờ cho CB,GV,NV kiêm nhiệm theo thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.

* Đối với nhân viên:

- Thực hiện đúng giờ giấc theo qui định trong hợp đồng.

- Trang phục phải đúng qui định văn hóa công sở (trong giờ nấu ăn, giờ cho trẻ ăn, trang phục tham dự ngày hội, ngày lễ.  Không sơn móng tay, không nhuộm tóc.. bảo vệ mặc trang phục của bảo vệ).

- Thực  hiện tốt ATVSTP -VSMT, y tế,... Chế biến thực phẩm đảm bảo chất dinh dưỡng cho trẻ.

- Thường xuyên cải tiến những bữa ăn ngon để giúp trẻ ăn ngon miệng. Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng.

- Bảo vệ mở cổng và đóng cổng theo giờ qui định, đảm bảo tài sản của nhà trường, không đế xảy ra mất mát, hư hao.

- 100% NV thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; phòng chống tham nhũng; ANTT; ATGT, PCCN,...

* Về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục:

- Duy trì số lượng trẻ đạt 100% đến cuối năm học.

- Vận động trẻ khuyết tật từ 0-5 tuổi được can thiệp sớm và học hòa nhập.

- Trẻ phát triển ở kênh bình thường về cân nặng từ 98% trở lên, tỷ lệ trẻ SDD về cân nặng dưới 2% và thấp còi dưới 4%, không có trẻ thừa cân, béo phì.

- Phấn đấu huy động trẻ trong độ tuổi tuyển sinh nhà trẻ được đến trường 50% (37 cháu), trẻ 3T đạt 99.9% (55 cháu), trẻ 4T đạt 99,9% (60 cháu), trẻ 5T đạt 100% (100 cháu). Nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; đảm bảo các điều kiện về phòng học, đội ngũ cho lớp 5 tuổi.

- Huy động trẻ 5 tuổi và hoàn thành chương trình GDMN đạt từ 100% trở lên. Tỷ lệ bé sạch, bé ngoan đạt từ 95% trở lên, bé chăm đạt từ 92% trở lên.

- 100% trẻ được chấm và theo dõi biểu đồ phát triển, được khám sức khỏe định kỳ, được bảo đảm an toàn tuyệt đối đến tính mạng.

- Trẻ bán trú được chăm sóc đầy đủ 4 nhóm thực phẩm.

- 100% trẻ được đánh giá theo 5 lĩnh vực phát triển.

- 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá theo các mục tiêu GD.

* Đối với công tác XD Đảng:

Phấn đấu Chi bộ đạt "Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ"

- 100% Đảng viên học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

- Trong năm phấn đấu kết nạp được 03 Đảng viên vào Đảng.

* Đối với nhà trường.

          - Đạt danh hiệu tập thể“Tập thể lao động Xuất sắc”;

          - Đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa nâng cao năm 2022”;

          - Đạt “Trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích”;

          - Trường đăng ký thực hiện tốt phong trào thi đua XD "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" và tổ chức tốt các phong trào, các ngày lễ theo quy định.

          - 100% các lớp thực hiện nghiêm túc lịch vệ sinh hàng ngày, hàng tuần, đảm bảo VSMT phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, dịch Covid-19, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, thường xuyên khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, giữ gìn khu vệ sinh của trẻ an toàn, sạch sẽ, hợp vệ sinh, thuận tiện cho trẻ sử dụng, tạo góc cây xanh ở các lớp, duy trì vườn cây của bé.

          - Giữ vững phổ cập trẻ 5 tuổi. Giữ vững chất lượng kiểm định và chuẩn quốc gia theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng GD và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường MN

          - Thực hiện 3 công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT; Thông tư 61/2017/TT-BTC (dán trên bảng công khai, trên Website của nhà trường).

          - Duy trì và thực hiện tốt trang Webissi của nhà trường.

          - Hằng năm có kiểm kê tài sản 2 lần/năm và hồ sơ thanh lý tài sản (nếu có) theo quy định.

          - Tổ chức phổ biến kiến thức và công  tác tuyên truyền trong cộng đồng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

          - Quan tâm tạo điều kiện cho học sinh  thuộc diện chính sách, diện xóa đói giảm nghèo, HS dân tộc, hộ nghèo… được hưởng chế độ miễn giảm (nếu có)

          - Báo cáo đầy đủ chính xác đúng thời gian qui định theo yêu cầu của PGD&ĐT.

          * Đối với hoạt động Công đoàn:

          - Phấn đấu đạt "Công đoàn cơ sở vững mạnh".

          - 100% Đoàn viên công đoàn học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và Công Đoàn cấp trên. Thực hiện tốt các cuộc vận động của Công đoàn.

          - 100% Tổ công đoàn phải đăng ký xây dựng tổ công đoàn vững mạnh đối với CĐCS, CĐCS đăng ký CĐCS vững mạnh với công đoàn cấp trên.

          - BCH và Tổ công đoàn phải có kế hoạch cụ thể, Thực hiện sinh hoạt đúng theo định kỳ.

          - Thực hiện giảm giờ cho CB-GV-NV làm công tác Công đoàn không chuyên trách theo thông tư 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016.

          - 100% Công đoàn viên đóng Đoàn phí theo qui định.

          - Công đoàn phối hợp cùng nhà trường tạo ĐK cho CB,GV,NV vay vốn ngân hàng, để làm kinh tế phụ cải thiện cuộc sống.

          - Tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ do các cấp phát động.

          - 100% CĐV cam kết thực hiện xây dựng tập thể CB,CC,VC "Trung thành- Sáng tạo-Tận tụy và gương mẫu" các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, của đơn vị.

          - Thống nhất qui ước thăm hỏi, bồi dưỡng, khen thưởng.

          - Trong năm giới thiệu từ 1 đến 2 công đoàn viên ưu tú cho Đảng.

          * Đối với hoạt động của Chi đoàn thanh niên:

          - Phấn đấu đạt "Chi đoàn vững mạnh xuất sắc"

          - 100% Đoàn viên học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt các cuộc vận động của xã đoàn và của Huyện đoàn.

          - Thực hiện tốt công tác tình nguyện.

          - Tham gia nhiệt tình các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do ngành, địa phương phát động.  

          - 100% đoàn viên đóng Đoàn phí theo qui định.

          * Đối với Ban thanh tra nhân dân:

          - Làm việc có Quy chế làm việc và có kế hoạch cụ thể.

          - Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn giám sát, kiến nghị trong việc thực hiện chính sách pháp luật của nhà trường, việc thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường. Phối hợp tốt cùng công đoàn xây dựng tập thể đoàn kết.

          - Thực hiện việc giám sát không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

          III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

          * Học kỳ I

Tháng

                 Nội dung công tác

Ghi chú

 

 

 

Tháng 8

Bàn về việc bổ sung CSVC-Sửa chữa trong nhà trường.

- Phân công CB,GV,NV đầu năm học. Thành lập các tổ chuyên môn, bổ nhiệm các chức danh tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, phân công tổ chuyên môn theo quy định.

- Rà soát vận động trẻ ra lớp đảm bảo chỉ tiêu PGDĐT duyệt và đảm bảo trữ lượng trong địa bàn.

- Bàn về việc dự kiến thu các khoản thu đầu năm, thu hộ, thu theo quy định.

- Bàn việc hợp đồng thực phẩm.

- Khám sức khỏe nhân viên.

- Tổ chức tập huấn chuyên đề hè cho đội ngũ GV,NV.

- Tập huấn kiến thức VSATTP.

 

Tháng 9

- Tổ chức khai giảng năm học mới và vui đón tết trung thu cho trẻ.

- Tổ chức họp BĐDPH và phụ huynh đại trà các lớp bằng hình thức họp trực tiếp.

- GV các lớp xây dựng kế hoạch GD, mục tiêu và xây dựng ngân hàng nội dung GD cho cả năm, XD các nội dung để phối hợp với PH.

- Xây dựng các kế hoạch đầu năm, lịch trình HĐCM, duyệt KH nhiệm vụ năm học với PGD&ĐT.

- XD kế hoạch thu chi đầu năm học.

- Đăng ký các phong trào thi đua.

- Tổ chức cho GV,NV đi tiếp thu chuyên đề BD PPGD tiên tiến do PGD tổ chức.

- Công tác tổng VSMT, khử khuẩn, việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, XD MTHT các nhóm lớp.

- Thực hiện chương trình GD từ 12/9/2022.

- Kiện toàn BCĐ công tác phòng chống dịch Covid-19, phân công nhiệm vụ và XD kế hoạch phòng chống các dịch bệnh trong nhà trường,

 

Tháng 10

 - Tổ chức hội nghị viên chức và họp mặt 20/10.

- Kiểm tra CSVC, chuẩn bị các ĐK cho việc quay trở lại trường học của trẻ, triển khai các phương án đảm bảo an toàn, duy trì hoạt động, ổn định đội ngũ, số lượng trẻ đi học.

- Thành lập Hội đồng khoa học của trường.

- Tố chức họp HĐ sư phạm nhà trường để đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp.

- Kiểm kê tài sản các nhóm lớp đầu năm học.

 

Tháng 11

- Phát động thi dua dạy tốt, học tốt và làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo lấy thành tích kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.

- Xây dựng chuyên đề GDLLATGT với Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” do PGD&ĐT tổ chức. Tổ chức cho CBQL và GV đi tiếp thu chuyên đề do phòng giáo dục tổ chức.

- Kiểm tra HSSS của GV - NV toàn trường lần 1.

- Công tác VSMT, việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh các nhóm lớp, việc thực hiện Quy chế chuyên môn của GV - NV.

- Tổ chức thao giảng GV toàn trường và thi làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo từ nguyên phế liệu, thi XDMT học tập lấy trẻ làm trung tâm.

- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV, kiểm tra đột xuất 50 % GV.

- Tổ chức thi GVG,NVG cấp trường. Bồi dưỡng cho GV tham gia thi cấp quận.

 

Tháng 12

- Kiểm tra MT học tập của trẻ tại các nhóm lớp.

- Tổ chức kiến tập CĐ ứng dụng PPGD tiên tiến Steam trong tổ chức các HĐGD.

- Công tác VSMT, việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Việc thực hiện quy chế CM của GV-NV, kiểm tra VSMT các nhóm lớp, VSATTP tại bếp nhà bếp.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV; Kiểm tra đột xuất GV - NV.

- Tổ chức Hội thi “Bé với an Toàn Giao thông” cấp trường.

 

Tháng 01

- Kiểm tra việc thực hiện QCDC, QCCM đột xuất 2 GV.

- Kiểm tra công tác VSMT, VSDD&ATTP, việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm, phòng chống tai nạn thương tích của GV - NV toàn trường.

- Kiểm tra MT học tập của các nhóm lớp.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV,kiểm tra đột xuất 20 % GV,NV.

- Bồi dưỡng cho giáo viên và nhân viên tham dự hội thi giáo viên giỏi, NV nuôi dưỡng giỏi cấp cơ sở.

- Kiểm tra HSSS của GV - NV toàn trường lần 2.

- Tổ chức sơ kết học kỳ I.

 

* Học kỳ II:

Tháng

Nội dung công tác

Ghi chú

Tháng 02

- KH nghỉ tết Âm lịch, chuẩn bị quà tết cho CB,GV,NV.

- Kiểm tra nề nếp của trẻ sau khi nghỉ tết âm lịch.

- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương tích trong nhà trường, VSMT, VSATTP tại nhà bếp và VSCN các khu lớp.

- Tổ chức cho GV các khối SH chuyên môn.

- Kiểm tra toàn diện 1 GV - Kiểm tra đột xuất việc thực hiện Quy chế nuôi dạy trẻ, môi trường học tập của các nhóm lớp.

 

Tháng 3

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt lấy thành tích kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Tổ chức thi làm ĐDĐCsáng tạo phục vụ cho các chủ đề.

- Tổ chức XD chuyên đề cho GV các khối kiến tập, đánh giá chất lượng CS,ND và GD trẻ của GV các lớp, việc thực hiện VSMT,VSATTP, VSCN trẻ của GV, NV toàn trường.

- Kiểm tra toàn diện 2 GV, kiểm tra đột xuất 100% GV - NV.

- Tổ chức cho GV các khối SH chuyên môn.

- KT đột xuất việc thực hiện QCDC, QCCM của GV-NV.

- Tổ chức thi “Bé – khỏe - Bé khéo tay” cấp trường.

 

Tháng 4

- Kiểm tra SK định kỳ cho trẻ lần 2; Việc đánh giá trẻ cuối năm. Tổ chức cho GV các khối sinh hoạt CM.

- Kiểm tra đột xuất 100 % GV,NV, kiểm tra toàn diện 1 GV.

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện Quy chế CM, Quy chế dân chủ của GV - NV.

- Kiểm tra HSSS công tác tài chính của kế toán và thủ quỹ.

- Kiểm tra việc thực hiện VSMT, VSATTP, VSCN trẻ của GV, NV toàn trường.

- Tổ chức tự đánh giá chuẩn HT,PHT, chuẩn NNGVMN.

- Hướng dẫn GV,NV viết SKKN, thu và chấm SKKN.

- Hoàn thiện các loại hồ sơ về công tác phổ cập đề nghị công nhận phổ cập.

 

Tháng 5

- Kiểm tra đột xuất QC nuôi dạy trẻ, QCCM của GV,NV.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình dạy của GV.

- Kiểm tra HSSS của GV - NV toàn trường lần 3.

- Tổ chức đánh giá phân loại CB,CC,VC cuối năm.

- Tổ chức bình xét thi đua cuối năm CB,GV,NV toàn trường.

- Kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi.

- XD kế hoạch HĐ hè 2023, XD kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024.

- Chỉ đạo GV các lớp họp phụ huynh cuối năm.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ngoài các công tác trọng tâm của từng học kỳ, trong quá trình công tác nếu có các nội dung trọng tâm khác, thì Chủ tịch hội đồng đưa bổ sung vào kế hoạch họp, bàn bạc và thồng nhất.

- Động viên tuyên truyền mỗi CB,CC,VC, mỗi thành viên HĐT chủ động tích cực học hỏi nâng cao nhận thức về tư tuởng, chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm để cùng vào cuộc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường.

- Hội đồng trường phải chủ động cùng với các tổ chức liên quan để thực hiện quyền hạn chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ đã quy định đầy đủ, hiệu quả. Chống các biểu hiện hình thức, ỷ lại, chủ quan, làm việc qua loa, chung chung.

- Phải làm tốt công tác tổ chức giám sát, thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, chủ quan, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời dứt điểm.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường năm học 2022 - 2023. Rất mong được đón nhận và tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo cấp trên./.

 

Nơi nhận:

- PGD&ĐT quận (để b/c)

- Các thành viên trong BCĐ (để t/h);

- Lưu: VT ./.

 

T/M BAN CHỈ ĐẠO

Trưởng ban

 

 

 

  

                Lê Thị Bích Dung

 

 

 

 

 

 

 

admin